Bekijk het vanuit een
ander perspectief
Naar het overzicht

Werken bij Oosterpoort

Bij Oosterpoort werken ruim 300 mensen, verspreid over ongeveer 50 locaties in de regio noordoost Noord-Brabant.

Wanneer je bij ons werkt is de CAO Jeugdzorg van toepassing. Daarnaast bieden wij goede faciliteiten, ontwikkelmogelijkheden en aanvullende arbeidsvoorwaarden. 

Voorwaarde om bij oosterpoort aan de slag te gaan is dat je beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag. We zijn extra alert op het risico van seksueel misbruik. Bovendien zijn hulpverleners waar nodig geregistreerd bij hun beroepsvereniging.

Naast de hulpverleners (en hun leidinggevenden) heeft Oosterpoort een Bedrijfsbureau (waarin alle ondersteunende medewerkers werkzaam zijn, zoals de afdelingen ict, p&o, cliënten- en financiële administratie, secretariaat en technische en huishoudelijke dienst) en een Bestuursbureau.

De hulpverlening is grofweg in vijf groepen in te delen:

 • pedagogisch medewerker
 • ambulant hulpverlener
 • begeleider pleegzorg
 • trainer sociale vaardigheden
 • behandelcoördinator

Meer informatie over werken bij Oosterpoort? Bel naar (0412) 46 53 00 of stuur een e-mail naar de afdeling p&o.


Pedagogisch medewerker

Als pedagogisch medewerker zorg je samen met je team voor het pedagogisch (leef)klimaat van kinderen en/of jongeren.
Hierbij valt te denken aan deeltijdbehandeling, woonbegeleiding, behandelgroepen 24-uurs verblijf of gezinshuizen. De groepsgrootte variëert per huis.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen pedagogisch medewerkers A en B.
De eerstgenoemde functie heeft een wat meer coördinerend karakter.

Voor de functie van pedagogisch medewerker B vragen we minimaal een afgeronde SPW-4 opleiding.
Pedagogisch medewerkers A dienen over een relevant hbo-diploma te beschikken, zoals HBO-pedagogiek, SPH of MWD.

Ambulant hulpverlener

Ambulant hulpverleners verlenen hulp in de thuissituatie van het kind en/ of de ouders. Door mee te draaien in de dagelijkse routine van een gezin en door gesprekken werk je samen met het gezin aan de gestelde doelen. De frequentie van de hulpverlening kan variëren van meerdere malen per week tot eens per 14 dagen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ambulant hulpverleners A en B.
Voor de functie van ambulant hulpverlener vragen wij een relevante afgeronde hbo-opleiding, zoals MWD of HBO-pedagogiek.

Begeleider pleegzorg

Als begeleider pleegzorg ben je vaak in twee (gezins)systemen werkzaam. Zo is er het gezin van herkomst waar het kind vandaan komt en het pleeggezin waar het kind (deels) woont. Kenmerkend voor deze functie is dan ook het omgaan met de meervoudige partijdigheid. Je begeleidt ouders, pleegouder en het kind voor en tijdens de plaatsing.

Voor de functie van begeleider pleegzorg vragen wij een relevante afgeronde hbo-opleiding, zoals MWD of HBO-pedagogiek, bij voorkeur met ervaring met pleegzorg.

Trainer sociale vaardigheden

Kinderen en jongeren worden zowel in groepsverband als individueel getraind in sociale vaardigheden en andere gedragsmatige doelen. Als trainer werk je met verschillende programma's, die zo goed mogelijk worden afgestemd op de cliënt.
Je traint zoveel mogelijk op locatie en werkt veel samen met andere instanties en scholen.

Voor de functie van trainer sociale vaardigheden vragen wij een relevante afgeronde hbo-opleiding, zoals MWD of HBO-pedagogiek, bij voorkeur aangevuld met ervaring met het trainen.

Behandelcoördinator

De jeugdhulpverleners worden in diverse teams aangestuurd door behandelcoördinatoren. In deze functie wordt het coördineren en leidinggeven gecombineerd met het geven van werkbegeleiding en inhoudelijk sturen van de hulpverleningstrajecten, op zowel individuele basis als op teamniveau. Indien nodig intervenieer je zelf in de hulpverlening. Verder draag je als behandelcoördinator bij aan het beleid van Oosterpoort.

Voor deze functie vragen we een afgeronde universitaire opleiding, zoals bijvoorbeeld pedagogische wetenschappen, bij voorkeur aangevuld met ervaring in het leidinggeven.

Arbeidsvoorwaarden

Oosterpoort volgt de cao Jeugdzorg. Het salaris wordt conform die cao ingeschaald en betaald. Daarnaast heeft Oosterpoort de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

Eindejaarsuitkering
Oosterpoort kent een eindejaarsuitkering van 8,3% van het door de werknemer in dat jaar verdiende salaris en de vakantietoeslag die in dat jaar is opgebouwd.

Verlofbudget
Per kalenderjaar heb je recht op een verlofbudget van 200 uur bij een volledig dienstverband van 36 uur. Medewerkers van 55 jaar en ouder hebben daarnaast ook recht op een vitaliteitsbudget van 158 uur bij een volledig dienstverband.

Zorgverzekering en tegemoetkoming
Oosterpoort heeft een collectieve zorgverzekering van VGZ. Via dit collectieve contract hebben medewerkers recht op een korting. Daarnaast ontvang je een financiële tegemoetkoming in de kosten van je zorgverzekering van € 20 bruto per maand.

Pensioen
Vanaf de datum dat je in dienst bent bij Oosterpoort, bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (uitgevoerd door PGGM). Er wordt premie ingehouden van je salaris. Ook Oosterpoort draagt een gedeelte van de premie af.

Ouderschapsverlof
Oosterpoort heeft een gunstige ouderschapsverlofregeling. Oosterpoort betaalt een deel van het salaris door tijdens het verlof.

Regeling reiskosten
Oosterpoort komt je tegemoet in de reiskosten die je maakt voor het dagelijkse reizen tussen huis en werk, tot een bepaald maximum per maand.
Op de vergoeding wordt (naar rato) een eigen bijdrage in mindering gebracht per maand. Wanneer aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van Openbaar Vervoer, wordt deze eigen bijdrage niet in mindering gebracht.

Studiekostenregeling
Oosterpoort vindt de beroepsontwikkeling en ontplooiing van onze medewerkers belangrijk. Met deze regeling kun je ondersteund worden in het studieverlof en/of de studiekosten.

Fietsplan
Bij Oosterpoort kun je gebruik maken van het fietsplan. De fiets moet wel voor woon/werkverkeer gebruikt worden.

Centraal Beheer personeelsvoorzieningen
Oosterpoort heeft een overeenkomst met Centraal Beheer waardoor medewerkers korting kunnen krijgen op een aantal diensten van Centraal Beheer.

Competenties

Bij Oosterpoort maken we graag optimaal gebruik van je kwaliteiten. Daarom werken we met competenties. Met competentiemanagement benutten en ontwikkelen we de competenties van onze medewerkers zo goed mogelijk. Een competentie is een geïntegreerd geheel aan kennis, vaardigheden en houding, dat zichtbaar is in je dagelijkse werk.

Het werken met competenties slaat een brug tussen de missie, (zorg-)visie en strategie van Oosterpoort. Bovendien maken de competenties die bij je functie horen helder wat er van je verwacht wordt in de betreffende functie.

Er zijn vier competenties die we in elke functie binnen Oosterpoort belangrijk vinden. Deze competenties zijn afgeleid van de zorgvisie van Oosterpoort.

De vier generieke competenties zijn:

 • contactuele en communicatieve vaardigheden
 • vraag- en oplossingsgericht werken
 • doel- en resultaatgericht werken
 • professioneel en verantwoord werken

Drie functiegroepen
De generieke competenties zijn uitgewerkt voor de drie grootste functiegroepen (deze kun je opvragen bij de afdeling p&o):

 • jeugdzorgwerker, zoals bijvoorbeeld pedagogisch medewerker of ambulant hulpverlener
 • leidinggevende, zoals een behandelcoördinator
 • medewerker bedrijfsbureau, zoals een administratief medewerker of medewerker technische dienst
Top