Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Afspraken en regels

Voor een goede en heldere samenwerking hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld.

Hulpverleningsplan

Voordat Oosterpoort met de hulp kan beginnen, moet er een hulpverleningsplan zijn. Dit plan wordt in overleg gemaakt door de verwijzer, de cliënt en Oosterpoort.Er staat in beschreven wat het doel van de hulpverlening is en welke middelen ingezet worden om dit doel te bereiken.In crisissituaties kan het hulpverleningsplan ook direct na de start van de hulp worden opgesteld. Ten minste ieder half jaar evalueren we de voortgang van de behandeling. Vóór dit evaluatiegesprek maken medewerkers van Oosterpoort samen met de cliënt een concept evaluatieplan. Dit plan vormt samen met het hulpverleningsplan de basis voor het evaluatiegesprek.

Jeugdigenstatuut

Oosterpoort heeft een jeugdigenstatuut. Hierin staan de regels en afspraken. Het jeugdigenstatuut kun je opvragen via het algemene telefoonnummer (0412) 46 53 00.

Gebruik van vragenlijsten

Tijdens de hulpverlening maakt Oosterpoort gebruik van vragenlijsten. Deze zijn o.a. bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de veiligheid, klachtbeleving, tevredenheid en de mate waarin de doelen van de hulpverlening behaald zijn.

Privacy en inzagerecht

Tijdens het hulpverleningstraject wordt allerlei informatie vastgelegd. Oosterpoort gebruikt hiervoor een registratiesysteem. Belangrijk is dat vertrouwelijke informatie niet in verkeerde handen terechtkomt. Om dit te bewaken is een privacyreglement opgesteld. Hierin staan ook regels voor het verstrekken van informatie aan cliënten en aan derden. Het privacyreglement kun je opvragen via het algemene telefoonnummer 0412 465 300. Dossiers van cliënten worden tot 10 jaar na afsluiting van de hulpverlening bewaard in een beveiligd archief. Daarna worden ze vernietigd.

Rookvrije werkplek

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun werknemers geen hinder of overlast van roken ondervinden. Dit betekent dat roken op de werkplek verboden is. Voor veel medewerkers van Oosterpoort is deze werkplek bij de cliënt thuis. Zij zullen de cliënten vragen om niet te roken tijdens hun aanwezigheid.

Veiligheid

Medewerkers en cliënten van Oosterpoort krijgen soms te maken met bedreigingen en agressie. In zulke gevallen maakt de directie meteen een melding of doet aangifte bij de politie en eventueel bij de inspectie jeugdzorg.

Kind veiligheid

Daarnaast besteden wij grote zorg aan de veiligheid van jongeren die bij Oosterpoort wonen en jongeren die wij begeleiden. Bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld zijn onze medewerkers verplicht te handelen volgens een daarvoor opgestelde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Top