Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Kosten en verzekeringen

24-uurs zorg en dagbehandeling

Wanneer er moeilijkheden zijn op het gebied van opvoeding en ontwikkeling kan dagbehandeling of 24-uurs zorg noodzakelijk zijn. Dagbehandeling vindt plaats in een behandelgroep. Een kind wordt daar, na schooltijd, enkele uren intensief begeleid. We spreken over 24-uurs zorg wanneer een jongere tijdelijk meerdere dagen per week in een behandelgroep verblijft.

Ouderbijdrage

Aan een dagbehandeling of 24-uurs zorg zijn kosten verbonden. De overheid schrijft een verplichte ouderbijdrage voor en bepaalt hoe hoog deze is. Het ministerie van VWS int deze bijdrage zelf. Bij een uithuisplaatsing houden ouders het recht op kinderbijslag, op voorwaarde dat zij een door de overheid vastgesteld bedrag aan kosten maken; onder andere voor school, medische zorg en vervoer. Directe verzorgingskosten, zoals zak- en kleedgeld en uitgaven voor voeding, betaalt Oosterpoort.
Voor kinderen die geplaatst worden in het kader van een voogdijmaatregel geldt een aparte regeling. Jongeren met een eigen
inkomen moeten hiervan een deel afdragen. Dat heeft de overheid bepaald. Oosterpoort ondersteunt, samen met Bureau Jeugdzorg, cliënten die daar mogelijk recht op hebben bij het aanvragen van aanvullende bijstand.

Garantieverklaring

Soms is het nodig dat Oosterpoort de kosten van verzorging voorschiet. Dit bedrag wordt later aan de ouders in rekening gebracht. Om dit mogelijk te maken, tekenen de ouders vóór opname een garantieverklaring, waarin zij toezeggen het  oorgeschoten bedrag terug te betalen.

Vervoerskosten

De kosten voor vervoer van en naar de instelling zijn voor rekening van de ouders. Soms kan gebruik worden gemaakt van de
vervoersregeling speciaal onderwijs. Zakgeld en kleedgeld Jongeren in 24-uurs zorg ontvangen zak- en kleedgeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd. Voor de crisisopvang geldt een aparte regeling.

WA-verzekering

Cliënten die worden opgenomen in een 24-uurs- of een dagbehandelingsvorm zijn daar verzekerd voor wettelijke  ansprakelijkheid (WA). Bij uitkering geldt overigens altijd een eigen risico. Oosterpoort raadt ouders aan zelf ook een goede WA-verzekering voor hun kinderen af te sluiten!

Ziektekostenverzekering

Ouders van vrijwillig geplaatste kinderen moeten zelf voor een goede ziektekostenverzekering zorgen. Bij een opname in het
kader van een voogdijmaatregel loopt de verzekering via de voogdij-instelling. Voor 18-plussers geldt een andere verzekering.

Top